Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Elektronické podávání daňového přiznání k DPH a jiných podání

Elektronické podávání daňového přiznání k DPH a jiných podáníOd 1.1.2014 povinné  elektronické podávání

daňového přiznání k DPH a jiných podání 

 

Od 1. 1. 2014 v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen zákon o DPH), vzniká plátcům daně z přidané hodnoty povinnost podat elektronicky daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, a to včetně příloh.

Pouze elektronicky může být od 1.1.2014 podána rovněž přihláška k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.

 

Tuto povinnost elektronické formy podání budou mít

  • Plátci DPH právnické osoby - všechny,
  • Plátci DPH fyzické osoby - při splnění zákonem stanovených podmínek resp. s výjimkami uvedenými v zákoně.

 

Předmětnou povinnost upravuje nový § 101a zákona o DPH, ve kterém jsou také uvedeny podmínky, při jejichž splnění fyzické osobě nevzniká povinnost podávat podání elektronickou formou.

 

Povinnost elektronického podávání platná bez rozdílu pro všechny plátce pokud jde o podání výpisu z evidence pro daňové účely u režimu přenesení daňového povinnosti zůstává nadále zachována (§ 92a odst. 5 zákona o DPH ve znění účinném od 1.1.2014).

 

Elektronicky se Finanční správě ČR podání podávají prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro daňovou správu“ umístěné na adrese www.daneelektronicky.cz. Související informace lze nalézt na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

 

Nové ustanovení § 101a zákona o DPH, účinné od 1. 1. 2014, zní:

 

§ 101a

Povinná elektronická forma podání

 

(1)     Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně

a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,

b) hlášení,

c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.

 

(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro identifikované osoby.

 

(3)     Fyzická osoba není povinna postupovat podle odstavce 1 nebo 2, pokud

a)       její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč; pokud fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost činit podání podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců, a

b) nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.